Latest Post

15 เม.ย. 2567 ขอบคุณ ท่าน ผอ.อำนาจ สว่างจิตร ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจด่านชุมชนบ้านนาตาหิน หมู่ที่ 9 ต.หนองระเวียง 15 เม.ย. 67 ขอบคุณ ท่าน ผอ.อำนาจ สว่างจิตร ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจด่านชุมชนบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ต.หนองระเวียง 14 เม.ย. 2567 นำทีมโดย ผู้ใหญ่สมปอง วาจาสัตย์ ทั้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในหมู่บ้านนาตาหิน ต.หนองระเวียง 14 เม.ย. 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่19 จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองระเวียง อ.พิมาย (รพ.สต.) 13 เม.ย. 2567 ขอขอบคุณท่านกำนันสมชาย สันโดษ, ผญ.สุนทร พลองพิมาย, ผญ.สมชาย อาศัยป่า, ขอบขอบคุณ ท่านนายกภาษิต แสนเจ็ก, ผญ.จิดาภา แสนเจ็ก ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจด่านชุมชนบ้านนาตาหิน ต.หนองระเวียง

เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านหนองกุฏีงาม ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านนาตาหิน ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านโนนหญ้านาง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองระเวียง อ.พิมาย ออกให้บริการคัดกรอง เบาหวาน-ความดัน แก่ประชาชน กลุ่มอายุ 15-59ปีที่บ้านมาบประดู่ ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

You missed